Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Yritys: Revisium Oy

Osoite: Aleksanterinkatu 25

33100 TAMPERE

Y-tunnus: 2503826-7

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tukea ja mahdollistaa Revisium Oy:n myyntiä ja markkinointia, asiakassuhteiden hoitoa sekä tilintarkastus- ja muiden toimeksiantojen suorittamista.

 

Myynti ja markkinointi on Revisium Oy:n oikeutettu etu ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste. Asiakassuhteiden hoidon osalta käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöön paneminen ja tilintarkastusten suorittamisen osalta myös asiakkaan lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.

 

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Revisium tallentaa ja käsittelee seuraavia asiakasyritysten vastuuhenkilöitä koskevia tietoja

 

  • Henkilön nimi

  • Henkilön yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 

Tilintarkastus- ja muiden toimeksiantojen yhteydessä Revisium saattaa käsitellä lisäksi seuraavia asiakasyritysten palkansaajia, johtoa ja osakkaita koskevia tietoja

 

  • Henkilötunnus ja muut työsuhteen ja osakkuuden hallinnassa tarvittavat tiedot

  • Palkanlaskennassa tarvittavat tiedot, kuten palkka-, eläke-, pankkiyhteys- ja verotustiedot

  • Tarvittaessa tietosuoja-asetuksen tarkoittamat erityiset henkilötietoryhmät, kuten sairauspoissaolot, terveystiedot ja ammattiyhdistysjäsenyystiedot

  • Osakas- ja osakkuustiedot

 

Henkilötietojen vastaanottajat

Revisium ei luovuta tämän ilmoituksen kohteena olevia henkilötietoja muille tahoille. Revisium saattaa kuitenkin käyttää henkilötietojen käsittelyyn ulkopuolisten henkilötietojen käsittelijöiden palveluita, kuten tilitoimisto ja verkkolaskutuspalvelu.

 

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Revisium ei siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilyttämisajat

Asiakastietoihin liittyviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamiseksi tai lakisääteisen säilyttämisvelvollisuuden täyttämiseksi tarpeellista. Tilintarkastus- ja muiden toimeksiantojen suorittamiseen liittyviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on toimeksiannon suorittamiseksi tai lakisääteisen säilyttämisvelvollisuuden täyttämiseksi tarpeellista.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja Revisium Oy käsittelee, on seuraavat lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista niiltä osin kuin lainsäädäntö ei velvoita säilyttämään kutakin tietoa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan säätämien edellytysten täyttyessä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan säätämien edellytysten täyttyessä.

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa toiseen järjestelmään.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa niiltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus

 

Asiakassuhteen luomisen ja ylläpidon sekä tilintarkastus- ja muiden toimeksiantojen suorittamisen edellytyksenä on, että asiakasyritys luovuttaa tarvittavat henkilötiedot Revisium Oy:lle (sopimukseen perustuva vaatimus). Tarvittavien henkilötietojen antamatta jättäminen saattaa estää asiakassuhteen syntymisen tai jatkamisen tai toimeksiantojen suorittamisen.